اسيدکلريدريک ترکيبي از کلريد هيدروژن در آب است. ماده اي است شديداً خورنده و اسيد معدني قوي است و به همين دليل نيز کاربردهاي زيادي در صنعت دارد. اسيد کلريدريک به عنوان محصول جانبي توليد تولوئن دي ايزوسيانات (TDI) توليد مي گردد.

کاربرد اسيد کلريدريک:

اسيد کلريدريک از مواد شيميايي پايه است و به همين دليل هم موارد استفاده بسيار وسيعي دارد. برخي از اين کاربردها از اين قرار است: قطعه شويي فولاد، ساخت ترکيبات آلي، توليد ترکيبات غير آلي، کنترل  pH و خنثي سازي، احياء تبادلگرهاي کاتيوني، پرداخت چرم، تميزکننده هاي خانگي و صنعت ساختمان.

شرایط بارگیری و حمل

اسید کلریدریک بسیار خورنده است و در تماس با برخی فلزات هیدروژن آزاد می کند (قابل اشتعال). اسید کلریدریک معمولاً در تانکرهای فولادی دارای پوشش ضد اسید یا انواع ويژه ای از پلاستیک حمل می شود.

تانکرهای فولادی:

وینیل استر، ایپوکسی یا ایبونیت برای پوشش داخلی تانکر مناسب هستند.